06 December 2011

PENGURUSAN SUMBER MANUSIAKembali Pada Fitrah Kemanusiaan
Perubahan demi perubahan yang berlaku akhirnya mengembalikan manusia kepada sifat dan nilainya yang fitrah. Jika dahulunya manusia begitu berbangga dan taasub pada kecanggihan teknologi dan kemajuan material, kini fokus kembali dihalakan pada manusia sebagai faktor yang terpenting dan menjadi penentu pada kejayaan dan kemampuan menggapai tahap kejayaan seperti yang disasarkan.

Perspektif Kontemporari Pengurusan Sumber Manusia
Perubahan dan perkembangan aspek globalisasi, teknologi, variasi kerja, budaya kerja, dan demografi pekerja mempengaruhi pakar bidang pengurusan sumber manusia membuat kesimpulan peranan pengurusan sumber manusia bertumpu pada empat tonggak berikut:
1.Rakan strategik
2.Pakar pengurusan
3.Pembela pekerja
4.Agen perubahan

Pada masa yang sama persepsi pihak pengurusan tertinggi atau pemimpin utama organisasi terhadap pengurusan sumber manusia juga mengalami perubahan. Pengurusan sumber manusia kini diletakkan harapan yang jitu supaya inisiatif yang dilaksanakan oleh pengurusan sumber manusia meningkatkan nilai dan tahap organisasi. Justeru, di antara pendekatan yang dipilih ialah menjitukan perkaitan di antara pengurusan sumber manusia dengan visi dan misi organisasi dengan matlamat merangsang prestasi organisasi.

Pakar pengurusan sumber manusia menggariskan fungsi utama pengurusan sumber manusia secara umumnya boleh dibahagikan pada empat bahagian iaitu:
1.Pengambilan (recruitment)
2.Pengekalan (retention)
3.Pentarbiahan (retraining)
4.Hubungan industri/pekerja (industrial/employee relations)

Fungsi utama pengurusan sumber manusia ini bertujuan merealisasikan matlamat melahirkan ahli organisasi yang terampil (competent). Model ketrampilan (competency modelling) ini memfokuskan pada perkara-perkara berikut:
1.Memahami keperluan kerja (job description and job spesification)
2.Mengenalpasti bidang ketrampilan utama
a.Pengetahuan (knowledge)
b.Kemahiran (skills)
c.Sifat (attribute)
d.Gelagat (behaviour)

Fungsi 1: Pengambilan Ahli Organisasi (recruitment)
Prosedur utama dalam proses pengambilan ahli organisasi ialah analisis kerja (job analysis) iaitu mengenalpasti tugasan utama, tanggungjawab yang perlu dilaksanakan, kemahiran yang diperlukan dan personaliti yang paling sesuai untuk melaksanakan amanah tersebut. Secara asasnya pengambilan ahli organisasi merangkumi langkah-langkah berikut:
1.Mengenalpasti keperluan pada ahli organisasi
2.Merangka pelan pengambilan
3.Menyenarai pendek permohonan
4.Menjemput calon ke sesi temuduga atau penilaian
5.Menilai calon
6.Memilih calon yang sesuai
7.Mengemukakan tawaran
8.Melaksanakan proses induksi
9.Membuat penilaian keseluruhan
10.Melengkapkan dokumentasi

Terdapat banyak pendekatan dalam melaksanakan pengambilan ahli organisasi. Antaranya ialah:
1.Pengambilan berasaskan ketrampilan (competency based recruitment)
a.Situasi (situation)
b.Tugasan (task)
c.Aksi (action)
d.Keputusan (result)
e.Penilaian diri (self appraisal)

2.Temuduga berasaskan gelagat semasa (Behavioural Event Interview)
a.Fokus pada soalan terbuka
b.Terokai pengalaman sebenar calon berbanding kes bersifat hipotetik
c.Analisis jawapan dan respon secara kritikal

Fungsi 2: Pengurusan Prestasi
Fungsi ini penting untuk memastikan setiap ahli organisasi berada pada tahap efikasi yang optimum bagi menjamin keutuhan prestasi organisasi. Pengurusan prestasi dilaksanakan dengan langkah-langkah berikut:
1.Mendefinisikan kerja
2.Menilai prestasi
3.Mengemukakan maklum balas

Penilaian prestasi boleh dilaksanakan dengan menggunakan methodologi berikut:
1.Behaviourally Anchored Rating Scale (BARS)
2.Alternation ranking method
3.Paired comparison method
4.Force distributin method
5.Management by objectives (MBO)
6.SMART goals and action plan


Proses seterusnya selepas penilaian prestasi dibuat ialah melaksanakan penarafan prestasi. Contohnya dengan mengkategorikan prestasi pada skala seperti berikut:
1.Tidak memuaskan
2.Perlu penambahbaikan
3.Pertengahan
4.Terampil
5.Cemerlang

Fungsi 3: Penggajian, Ganti Rugi Dan Manfaat
Setiap syarikat mempunyai margin keuntungan yang berbeza bergantung pada bidang yang diceburi. Contohnya margin keuntungan bagi syarikat minyak dan gas berbeza dengan syarikat di dalam bidang elektronik. Keadaan ini akan mempengaruhi dasar dan polisi syarikat berkenaan dalam aspek penggajian, ganti rugi dan manfaat kepada ahli organisasi.

Fungsi penggajian menjadi salah satu parameter utama yang akan menentukan tahap daya saing sesebuah syarikat di dalam industri. Ini kerana sesebuah syarikat boleh memilih untuk menentukan aras gaji (salary range) yang dibayar kepada ahli organisasi. Syarikat yang memilih aras gaji pada tahap maksimum akan berada pada tahap daya saing yang tinggi tetapi perlu menanggung kos yang tinggi untuk membiayai operasinya. Syarikat yang memilih aras gaji pada tahap minimum secara umumnya dapat mengurangkan kos pembiayaan operasinya tetapi berisiko kehilangan pekerja terutama yang sentiasa mencari peluang yang lebih baik.

Syarikat juga boleh meningkatkan daya saing dengan melaksanakan sistem gaji berasaskan merit (merit pay system). Setiap ahli organisasi dibayar gaji mengikut sistem gred dan penarafan prestasi yang dibuat secara konsisten, bukan berdasarkan tempoh perkhidmatan ataupun tahap senioriti.

Fungsi 4: Pengurusan Bakat
Syarikat perlu memberikan perhatian pada aspek pengurusan bakat dalam usaha membentuk golongan pelapis yang akan meneruskan kesinambungan organisasi. Perancangan yang sistematik dengan tempoh dan jangka masa yang khusus perlu digubal secara serius bagi mengenalpasti ahli organisasi yang memiliki potensi untuk dibentuk dan digilap sebagai tokoh pada masa hadapan.

Faktor-faktor kritikal yang akan menentukan kejayaan proses pengurusan bakat dalam organisasi adalah seperti yang berikut:
1.Merujuk pada visi, misi dan matlamat organisasi
2.Menyediakan peluang pengembangan kerjaya
3.Menggubal program pembangunan potensi
4.Memastikan sokongan penuh daripada kepemimpinan utama organisasi
5.Mengamalkan sistem penilaian prestasi yang berkesan

Fungsi 5: Cabaran Globalisasi
Perkembangan ekonomi semasa dan pengaruh globalisasi akan menyebabkan organisasi berhadapan dengan pelbagai cabaran, antaranya ialah:
1.Sosial
2.Komunikasi
3.Disiplin
4.Gangguan seksual
5.Kebersihan
6.Penyeludupan manusia
7.Kesihatan
8.Budaya
9.Polisi dan undang-undang
10.Pertembungan dan perselisihan

Pakar pengurusan sumber manusia mengsyorkan organisasi memahami setiap ahli atau pekerjanya dengan membuat pemprofilan personaliti. Antara kaedah yang boleh digunakan untuk membuat pemprofilan personaliti ialah dengan Coloured Brain Communication Inventory (CBCI) yang dipelopori oleh Arthur F. Carmazzi. Kaedah ini bertujuan mengenalpasti bagaimana otak berkomunikasi dan memproses maklumat bergantung pada keadaan persekitaran kita. Personaliti pekerja akan dibahagikan pada empat kategori utama menggunakan kaedah CBCI. Kategori tersebut ialah:
1.Green brain
2.Red brain
3.Blue brain
4.Purple brain


Pemprofilan personaliti juga boleh dilakukan dengan menggunakan kaedah Kuadran Otak (Brain Quadrant) yang dipelopori oleh Ned Hermann. Kaedah ini juga mengkategorikan otak manusia pada empat kuadran yang utama iaitu:
1.Holistik
2.Analitik
3.Humanistik
4.Berstruktur

Fungsi 6: Kesihatan & Keselamatan
Organisasi perlu melaksanakan usaha untuk mencegah dari berlakunya kemalangan atau risiko yang boleh mengancam keselamatan ahli organisasi. Pencegahan dari kemalangan ini secara umumnya boleh dibahagikan pada dua aspek iaitu:
1.Tindakan yang berbahaya atau berisiko pada keselamatan
2.Keadaan yang berbahaya atau berisiko pada keselamatan

Pada masa yang sama, organisasi perlu mengambil tindakan proaktif untuk melindungi kesihatan dan keselamatan ahli organisasi dalam tempoh jangka masa panjang. Antaranya ialah dengan mencarum untuk polisi takaful dan mencarum dengan Perkeso.

Fungsi 7: Hubungan Industri
Organisasi perlu peka pada akta dan undang-undang yang digunapakai di Malaysia. Akta dan undang-undang ini bukan sahaja untuk melindungi pekerja malahan digubal untuk memastikan semua pihak mendapat hak yang sewajarnya. Antara akta dan undang-undang yang utama ialah:
1.Employment Act 1955
2.Industrial Relations Act 1967
3.Trade Union Act 1959
4.EPF Act 1951
5.SOCSO 1969

Pengurusan Sumber Manusia Tanggungjawab Bersama
Fungsi-fungsi pengurusan sumber manusia yang telah dikemukakan secara jelas menunjukkan bahawa tugasan ini adalah tanggungjawab bersama dan bukan sekadar terbatas pada individu tertentu sahaja di dalam organisasi. Lebih-lebih lagi perkembangan bidang pengurusan sumber manusia menyaksikan fokus kembali diberikan pada manusia iaitu penggerak utama pada semua sistem dan teknologi yang dipilih oleh organisasi.

Apresiasi Khas
Sekalung apresiasi di atas segala perkongsian ilmu dan pengalaman selama 12 hari program “A 12 Day Advanced Certificate In Human Resource Management” oleh:
Mr. Ong Hong Him
Mr. Tan Beng Hoe
Mr. Eddy Foong & Mrs. Pearly Sim
Mr. Jebaratnam

Juga apresiasi buat ahli keluarga yang mengorbankan hujung minggu bagi membolehkan komitmen sepenuhnya pada program.

www.izhanhamidi.blogspot.com

28 July 2011

KEMAHIRAN MEMBACA TREND HARGA EMAS
Kesedaran masyarakat Islam pada kelebihan dan kebaikan membuat pelaburan emas semakin meningkat. Keghairahan dan perkembangan secara mendadak ini jika tidak ditangani secara bijaksana akan memerangkap pembeli atau pengguna yang membuat keputusan secara terburu-buru. Tujuan saya menulis entri ini dari perspektif seorang pengguna adalah untuk memberi sedikit panduan kepada pengguna untuk memahami trend harga emas sebagai persediaan berfikir secara rasional dan membuat keputusan secara bijaksana.

Saya hanya akan memfokuskan pada emas berbentuk fizikal sahaja. Justeru, produk pelaburan emas menggunakan buku simpanan atau secara maya tidak termasuk di dalam perbincangan ini walaupun mungkin ada sedikit sebanyak persamaan.

 
Variasi Emas Dalam Pasaran
Terdapat pelbagai produk emas di dalam pasaran. Sebahagiannya adalah untuk tujuan digunakan sebagai medium transaksi, pelaburan dan barang perhiasan. Justeru, fizikal produk dibangunkan atau dibentuk bersesuaian dengan tujuannya dikeluarkan. Contohnya emas yang digunakan sebagai medium pertukaran atau biasanya dinamakan sebagai dinar menggunakan emas 916 supaya lebih tahan lasak. Manakala kijang emas yang dikeluarkan untuk tujuan pelaburan pula menggunakan emas 999. Barang kemas pula ditempa dengan pelbagai bentuk serta digandingkan dengan bahan lain seperti permata dan berlian untuk tujuan perhiasan dan harganya lebih mahal.

Kaedah Membaca Trend Harga Emas
Kita boleh membaca trend harga emas dengan membuat pemerhatian pada turun naik harga emas sekurang-kurangnya dalam masa setahun. Bagi tujuan penulisan entri ini saya mengambil kijang emas yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia sebagai contoh. Cara yang paling mudah adalah dengan merujuk pada laman web bank negara Malaysia (http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=12&pg=141&lang=en&StartMth=1&StartYr=2011&EndMth=7&EndYr=2011). Harga emas dalam laman web ini dikemaskini setiap hari bekerja. Gambaran secara keseluruhan boleh kita perhatikan dengan merujuk pada graf turun naik harga emas.

Trend Bulanan
Secara umumnya trend bulanan harga emas boleh kita sifatkan seperti tangga anjal yang sentiasa menaik ke atas. Kesan kenaikannya lebih dominan berbanding dengan kesan penurunan. Contoh mudahnya ialah harga emas pada 1 hari bulan mengalami kenaikan sebanyak 7% kemudian turun sebanyak 4% pada 2 hari bulan. Seterusnya pada hari ketiga naik kembali sebanyak 8%. Pada hari keempat turun sebanyak 5%.

Trend Tahunan
Trend harga emas secara tahunan boleh kita fahami dengan dengan cara yang sama iaitu dengan membuat perbandingan turun naik harga emas mengikut tahun. Secara umumnya trend harga emas tahunan juga menunjukkan sifat tangga anjal yang sentiasa menaik ke atas. Kesan kenaikan lebih dominan berbanding dengan kesan penurunan.

Waspada Trend Harian
Kemampuan membaca trend harga emas akan membantu kita berfikir secara rasional dan dapat membuat keputusan secara bijaksana. Waspada untuk tidak terpengaruh dengan turun naik harga emas dalam masa sehari sahaja atau hanya membuat pemerhatian pada pada trend harian sahaja. Kecuali setelah anda benar-benar mahir dengan segala seluk-beluknya. Elakkkan diri daripada terperangkap dengan ungkapan "harga emas paling murah dalam minggu ini" dan sebagainya.

Jurang Harga Beli Dengan Harga Jual Semula
Kita juga perlu memahami perbezaan atau jurang yang wujud di antara harga emas semasa dibeli dengan harga emas apabila dijual semula. Terdapat perbezaan nisbah jurang di antara emas yang berlainan saiz. Contohnya jurang bagi kijang emas bersaiz 1 auns lebih kecil peratusannya berbanding dengan saiz 1/2 auns atau 1/4 auns.

Bagaimana Pelaburan Emas Fizikal Menguntungkan?
Harga emas fizikal akan sentiasa naik secara relatifnya dalam jangka masa panjang. Maksudnya nilai emas tidak akan berkurangan atau mengalami susut nilai. Berbeza jika kita menyimpan dalam bentuk wang tunai, nilainya akan susut disebabkan oleh pelbagai faktor seperti keadaan ekonomi dan kadar inflasi.

Apa Risiko Yang Ditanggung?
Pemilik emas fizikal berhadapan dengan risiko segi keselamatan untuk menyimpan emas tersebut. Jika disimpan sendiri, maka perlu bersedia untuk menghadapi pelbagai risiko. Sebaliknya jika memilih untuk menggunakan peti simpanan di mana-mana institusi kewangan, maka perlu menanggung kos perkhidmatan yang dikenakan.

Perkembangan Semasa
Sambutan masyarakat terhadap emas fizikal semakin menggalakkan. Beberapa bulan terakhir tahun 2011, stok kijang emas terutamanya untuk saiz 1 aun telah kehabisan. Menurut sumber daripada Bank Negara, stok baru hanya akan berada di pasaran pada bulan April 2012.


www.izhanhamidi.blogspot.com

23 July 2011

KEMBARA KETIGA KAMPUCHEA 29 JUN-3 JULAI 2011: MISI PENDIDIKAN

Alhamdulillah, amanah kerja sekali lagi membawa saya ke Phnom Penh, Kampuchea. Peluang bersama 30 tenaga pengajar lelaki yang menjadi tulang belakang sekolah agama di seluruh negara Kampuchea menghimpunkan khazanah pengalaman yang pelbagai. Catatan ini bertujuan untuk saya mengongsikan pengalaman tersebut bersama para pembaca. Semoga ada manfaat untuk kita bersama.

Sistem Pendidikan Islam Kampuchea Pasca Peperangan
Peperangan bukan sahaja meragut nyawa para daie dan ilmuan Islam, malahan memusnahkan khazanah ilmu yang dimiliki oleh umat Islam Kampuchea. Sistem pendidikan Islam era pasca peperangan terpaksa dimulakan kembali dengan langkah yang pertama. Cabaran menjadi semakin besar kerana subjek agama Islam tidak tersenarai di dalam kurikulum sistem pendidikan kebangsaan. Justeru, tidak ada peruntukan dana dan penetapan dasar serta polisi yang dapat membantu pembangunan sistem pendidikan Islam.

Masjid Sebagai Pusat Penyebaran Pendidikan Islam
Pendidikan Islam ditawarkan secara tidak formal dengan masjid dijadikan sebagai pusat penyebaran yang utama. Usaha tersebut ternyata membuahkan hasil walaupun memakan masa yang panjang. Kini setiap masjid mempunyai kemudahan sekolah untuk menampung keperluan pendidikan masyarakat di sekitarnya. Justeru, pendidikan Islam dapat ditawarkan sebagai pelengkap pada pendidikan kebangsaan. Langkah seterusnya adalah meningkatkan kesedaran masyarakat kepentingan pendidikan Islam.

Tokoh Pembina Masyarakat
Amanah membina semula sistem pendidikan Islam di Kampuchea merupakan tugas yang berat. Keterbatasan sumber pada era pasca perang merupakan cabaran utama yang perlu diharungi. Bilangan ilmuan dan guru agama yang sangat kecil tidak mampu menampung keperluan untuk masyarkat Islam. Kekurangan buku dan bahan ilmiah menambahkan kerumitan yang dihadapi akibat ketiadaan sistem yang boleh dirujuk. Ditambah pula dengan keterbatasan infrastruktur dan kemudahan yang boleh digunakan.

Namun, cabaran tersebut tetap disambut oleh Sahibus Samahah Tuan Haji Kamaruddin Yusuf iaitu Mufti Kerajaan Negara Kampuchea untuk merintis kembali usaha tersebut.Beliau telah mengambil inisiatif membuka kelas pengajian agama dengan menggunakan sistem pengajian pondok. Bermula dengan menyediakan peluang untuk masyarakat Islam di sekitar kampung untuk menimba ilmu agama, akhirnya terus berkembang dengan menarik minat pelajar dari serata Kampuchea untuk datang menuntut ilmu. Usaha beliau telah mendapat pengiktirafan dengan dilantik sebagai Mufti Kerajaan Kampuchea. Anugerah ini membuka peluang untuk beliau melipatgandakan usaha memartabatkan pendidikan Islam. Beliau berusaha mengarusperdanakan pendidikan Islam dengan menjadikan ibu negara Kampuchea iaitu Phnom Penh sebagai pusat operasi.

Tulang Belakang Pendidikan Islam
Jika SS Mufti diibarat sebagai otak yang merencana sistem pendidikan Islam, maka para guru agama yang bersama perjuangan beliau boleh dianggap sebagai tulang belakang yang mendokong penuh usaha tersebut. Tenaga muda yang berada di saf hadapan pada hari ini dalam usaha membina sistem pendidikan Islam merupakan hasil pelaburan yang telah dilakukan oleh SS Mufti sejak sekian lama. Beliau telah memilih pelajar-pelajar yang berpotensi untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara. Beliau telah berusaha mendapatkan kerjasama dan bantuan daripada negara-negara Islam untuk menampung keperluan pelajar-pelajar tersebut. Hasilnya pelajar-pelajar ini bertebaran ke serata dunia untuk mendalami ilmu agama termasuklah ke Malaysia.

Kecekalan Jiwa Guru Agama
Secara peribadi saya mengkagumi kecekalan jiwa yang ditunjukkan oleh guru-guru agama di Kampuchea. Mereka menyerahkan seluruh jiwa raga demi mendidik anak bangsa dengan ilmu agama. Ganjaran yang diharapkan hanyalah pahala dan keredhaan Allah SWT. Buktinya gaji atau lebih sesuai dianggap elaun sebagai guru agama tidak besar jumlahnya dan tidak tetap penerimaannya. Ini kerana sumber dana banyak bergantung pada hasil zakat dan sumbangan. Mereka tidak berpeluang memfokuskan sepenuh perhatian pada pengajaran dan pembelajaran di sekolah kerana perlu meluangkan masa melakukan kerja-kerja sampingan untuk mencari pendapatan tambahan demi survival hidup.

Alah Bisa Tegal Biasa
Guru-guru agama juga mengajar dengan infrastruktur dan kemudahan yang terbatas. Kekurangan ini diterima dengan redha dan tidak dijadikan sebagai alasan untuk merencatkan segala usaha yang telah dibuat. Buktinya program kami selama empat hari seringkali diganggu oleh bekalan elektrik yang terputus. Namun perjalanan program tetap diteruskan seperti biasa seolah-olah tiada gangguan. Pengalaman ini benar-benar menguji tahap kebolehan kami untuk berhadapan dengan situasi luar jangka semasa mengendalikan sesi latihan. Saya tidak dapat membayangkan kelancaran program sebegini jika situasi yang sama berlaku di tanah air sendiri terutama di sekitar Lembah Klang tempat saya mencari rezeki.

Kesungguhan Menimba Ilmu
Saya juga mengkagumi kesungguhan para guru agama menimba ilmu. Sepanjang empat hari berkongsi ilmu pedagogi sukar sekali menemui peserta yang kelihatan kurang bermaya atau mengantuk. Peluang bertanya soalan semasa sesi kuliah sentiasa dimanfaatkan. Sesi bengkel pula sentiasa aktif dengan pelbagai isu dan topik yang diperbicangkan. Pada pemerhatian saya, kemungkinan latar belakang sebahagian besar guru agama yang pernah mendapat pendidikan sistem pengajian pondok menyebabkan mereka cenderung untuk mengetahui setiap patah perkataan pada nota yang dibekalkan. Pengalaman dalam misi sebelumnya banyak membantu saya menjelaskan istilah-istilah tersebut secara mudah dan praktikal.

Penyelarasan Usaha Pembangunan Sistem Pendidikan Islam
Masyarakat Islam di Kampuchea bersyukur kerana banyak negara yang tampil menghulurkan bantuan kepada mereka. Termasuklah pelbagai pihak daripada Malaysia yang sering membawa bantuan dalam pelbagai bentuk dan cara. Cabaran yang dihadapi ialah impak atau kesan daripada bantuan yang diterima tidak berkadaran dengan jumlah sumbangan. Antara faktor utamanya ialah aspek penyelarasan yang masih boleh dipertingkatkan.

Justeru, saya menyeru kepada semua pihak terutama para dermawan daripada Malaysia untuk menjadikan Pejabat Mufti Kerajaan Kampuchea sebagai penyelaras pada usaha pembangunan sistem pendidikan Islam di Kampuchea. Tujuannya menjadikan bantuan yang disalurkan mendatangkan impak yang sewajarnya pada pembangunan sistem pendidikan Islam di Kampuchea. Pada masa yang sama dapat mengelak dari wujudnya unsur-unsur persaingan dan kepentingan peribadi.


03 April 2011

SEMAK KETULENAN TELEFONKita akan terkeliru untuk membezakan di antara telefon bimbit asli atau original dengan produk AP (Approval Product) kerana bentuk yang sama. Set asli merupakan telefon bimbit yang diedarkan oleh syarikat-syarikat sah untuk jualan. Maka sebarang kerosakan atau masalah boleh diselesaikan atau dirujuk di mana-mana pusat servis syarikat tersebut di negara ini.


Set telefon bimbit AP pula dijual dengan harga yang lebih murah kerana dibawa masuk tanpa pengisytiharan kastam. Risikonya ialah jika berlaku kerosakan, pengguna sukar untuk mendapatkan alat ganti kerana set ini tidak dibekalkan dengan alat ganti sebagaimana pengedar yang sah. Set AP juga hanya diedarkan oleh peniaga-peniaga kecil yang mungkin menamatkan operasi pada bila-bila masa.


Semakan boleh dibuat dengan empat langkah berikut:

1. Asingkan kulit telefon dari bateri.

2. Periksa pelekat pada set telefon. Pelekat yang tertera 'Zitron', 'Avaxx', 'i-Mobile', 'T-Choice', 'Grandtech', 'Midlands, 'Thorus' adalah dianggap sebagai set asli, manakala set AP pula menggunakan istilah 'Final Choice', 'Nefion', 'Telstra', 'GTMax' dan sebagainya.

3. Tekan *#06# untuk memeriksa nombor siri 15 digit pada telefon bimbit itu.

4. Bandingkan nombor tersebut dengan pelekat pada telefon bimbit dan kotak. Jika kedua-dua nombor siri yang tertera adalah sama, maka set anda adalah asli dan begitulah jika sebaliknya.


Semak Ketulenan Diri
Kita juga perlu menyemak ketulenan dan jati diri kita sebagai seorang Muslim. Caranya ialah dengan memastikan lima perkara berikut benar-benar telah kita penuhi.
1. Syahadah
2. Solat fardhu lima waktu
3. Puasa di bulan Ramadhan
4. Menunaikan zakat
5. Mengerjakan haji

Kita juga mestilah menyemak ketulenan iman kita sebagai seorang Mukmin. Caranya ialah dengan memastikan enam perkara berikut benar-benar telah kita penuhi.
1. Percaya kepada Allah SWT
2. Percaya kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul
3. Percaya kepada Malaikat-Malaikat
4. Percaya kepada Kitab-Kitab
5. Percaya kepada Hari Akhirat
6. Percaya kepada Qada' dan Qadar


29 March 2011

AYAM TELUR AYAM

Cracking The Chicken Egg Puzzle.

What came first, the chicken or the egg? Now, scientists in Britain think it was probably the chicken, after using new computer technology to try and crack the age old riddle. Researchers at the Universities of Sheffield and Warwick, in northen and central England, say the secret lies in the eggshell - specially the vital role played by a chicken protein in forming it.


Scientists already knew that the protein, vocleddin-17 (OC-17), plays a part in eggshell formation, but the new technology allowed the team to demonstrate exactly how the protein makes it happen. In a computer simulation, the OC-17 protein acted as a catalyst to kick start the formation of crystals that make up an eggshell by clamping itself onto calcium carbonate particles.


The OC-17 protein than dropped off when the crystals nucleus was large enough to grow on its own, freeing up the protein to start the process again. Eggshell are created when this happen many times over within a short period of time.


Understanding how chicken make eggshells is fascinating in itself but can also gives clues towards designing new material and processes, said Prof John Harding from Sheffield University, one of the auhors of the research.


Nature has found innovative solutions that work for all kinds of problems in materials science and technology. We can learn a lot from them.


Akhirnya dengan pencarian dan kajian, manusia menemui kebenaran wahyu Al Quran berkaitan dengan penciptaan haiwan sebagaimana dirakamkan dalam ayat berikut yang maksudnya:


"Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi, Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan menjadikan dari jenis-jenis binatang-binatang ternak pasangan-pasangan (bagi binatang-binatang itu) dengan jalan yang demikian dikembalikanNya (zuriat keturunan) kamu semua. Tiada sesuatu pun yang sebanding dengan (ZatNya, sifat-sifatNya dan pentadbiranNya) dan Dia lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat"

(Surah Asy Syuura, 42:11)

26 March 2011

CARA HIDUP BERDISIPLIN MASYARAKAT JEPUN

Saya tertarik dengan komitmen rakyat negara Jepun mengamalkan cara hidup berdisiplin walaupun berada dalam keadaan tidak stabil setelah dilanda gempa bumi dan tsunami. Pelbagai media masa termasuk blog-blog individidu yang mengulas dan menyatakan kekaguman mereka pada sikap tersebut.

Komitmen rakyat Jepun pada disiplin dapatkita saksikan menerusi foto yang menunjukkan mereka tetap beratur untuk mendapatkan bantuan, mengambil air minuman, membeli barang keperluan termasuk di stesen minyak untuk mendapatkan petrol. Perkara ini tidak terlepas dari perbincangan saya bersama sahabat-sahabat.
Persoalan yang berlegar di dalam pemikiran ialah, apakah faktor yang memotivasikan rakyat Jepun untuk terus mengamalkan cara hidup berdisiplin dalam keadaan sedemikian?

Berdasarkan andaian, faktor-faktor berikut berkemungkinan besar menyumbang pada kejayaan rakyat Jepun untuk meletakkan disiplin pada tempat yang istimewa dalam hidup mereka.

1. Keyakinan bahawa setiap daripada mereka dijamin akan mendapat bantuan yang disediakan oleh pihak berwajib. Maksudnya hak mereka terjamin dan beratur hanyalah sebagai salah satu proses untuk mendapatkannya. Jika lambat datang, maka akan tetap mendapat bantuan atau hak tersebut walaupun pada giliran yang terkemudian.

2. Pihak berkuasa Jepun memiliki pangkalan data dan sistem pengurusan maklumat yang cekap dan berkesan. Hasilnya setiap bantuan dapat diagihkan secara cekap dan berkesan kerana anggaran dapat dibuat secara tepat.

3. Sistem penyampaian yang berakauntabiliti membolehkan mereka mendapat bantuan dan hak sebagaimana yang diumumkan dan diperuntukkan oleh pihak kerajaan. Risiko penyelewengan dan salah guna bantuan yang rendah, meredakan tekanan rakyat Jepun.

4. Sokongan bersepadu daripada pelbagai institusi yang sanggup bersama-sama menanggung kesusahan. Contohnya diberitakan pasaraya sanggup menurunkan harga barang keperluan untuk kemudahan rakyat mereka. Manakala bank-bank pula sanggup menyuntik dana ke dalam sistem ekonomi dan kewangan mereka bagi menjamin kestabilan keadaan ekonomi.

5. Kesanggupan memohon maaf atas apa yang berlaku dan tidak bersikap menunding jari menghalang berlakunya dendam dan menyalahkan orang lain. Pengendali loji nuklear contohnya mengunjungi penempatan sementara mangsa bencana dan memohon maaf kepada orang ramai secara terbuka.

Iktibar yang boleh dipelajari oleh rakyat Malaysia ialah, bersama-sama kita cuba memenuhi prasyarat-prasyarat tersebut sebagaimana yang dipamerkan oleh rakyat Jepun sebagai salah satu usaha untuk kita membudayakan cara hidup berdisiplin.